Rád bych se s vámi podělil o podnět dnešního dne.

Viděl jsem na Facebooku video, které vyzývalo katolické muže k znovunalezení mužnosti, přijetí odpovědnosti za rodinu, svou ženu a nutnost růstu ve víře pro duchovní vedení své rodiny. Vzhledem k tomu, jak moc se mi na video nechtělo dívat jsem se pak ani nedivil, že bylo tak dobré (hlavně jim to zavčas znechutit, můj milý Tasemníku...).

Toto video mě inspirovalo k tomu, abych si udělal čas na mši svatou. A nutno říci, že ve zdánlivé obyčejnosti mše ve všední den se skrýval poklad. Tedy, nechci shazovat význam mše ve všední den, ale musím přiznat, že někdy upadám do bludu všednosti mší během týdne. O to více jsem rád za dnešní zkušenost, která mě upozornila na fakt, že Bůh doslova pulzuje životem a žádná mše proto není stejná a hlavně PŘEDVÍDATELNÁ, což v sobě nese vzrušující nádech překvapení. A vlastně to hezky koreluje s dnešními čteními. Povíme si jak.

První čtení popisovalo vyvolení a pomazání Davida za krále. Myslím, že to je pro křesťanského muže velice důležitý úryvek. Vždyť to je přesně ono. 

Hospodin říká Samuelovi: „Jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny.“(1. Sam 16, 1)

V jednom verši je zavržení i vyvolení. Bůh, který dává, ale i bere. Svrchovaný Král nade vším. Odvolává krále a pomazává jiné, ať se to lidem líbí, nebo ne. Ale to nejdůležitější teprve přijde. A to v okamžiku, kdy Samuel obchází syny Jišaje a sám si dělá obrázek, kdo na to kralování má a kdo ne. Plete do toho svůj lidský úsudek, už podruhé. (je povzbuzující, že nebyl dokonalý :))

A Bůh říká nádhernou větu: „Nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“ 1. Sam 16, 7

Dokážete si tuto větu představit na billboardu u cesty? "Je mi jedno, kolik času trávíš v posilovně a je mi jedno, do jakých značek se oblékáš a je mi jedno, kolik máš peněz - jde o tvé srdce." To zcela bourá představy dnešní společnosti a samozřejmě se tato věta netýká jen mužů ;)

A pak, jakoby to bylo potvrzení Hospodinova napomenutí, přichází David, o kterém se píše, že byl "ryšavý s krásnýma očima" (1. Sam 16, 12). Právě ty krásné oči mě zaujaly. Vždyť to odkazuje na jiné místo v Písmu: "Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. " (Matouš 6, 22) A David měl určitě krásné oči, když stály za zmínku. A myslím, že byly krásné právě proto, že v nich bylo TO Světlo. Tedy Světlo, které vycházelo ze srdce do očí. Světlo, které vnímal Hospodin, když si jej vyvolil za krále.

A Samuel jej pomazal uprostřed jeho bratrů a Duch Hospodinův se Davida od toho dne zmocňoval.

Co je z toho pro mne důležité?

Bůh se dívá do srdce. A opět je v Matoušovi 6, 23: "Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě." Mé oči jsou opravdu první linií v bitvě a před Bohem nic neschovám.

Také nejde o moje talenty a úspěchy a vzhled. Jde o srdce. To je povzbuzující v tom, že pokud zrovna nezapadám do nějakých světských měřítek, nemusí mě to zneklidňovat, protože Bůh to vidí jinak.

Nádherný je také skutek pomazání. Také k tomu otcovství a duchovnímu vedení jsem vyvolený a pomazaný Hospodinem. Tím stejným Hospodinem, který před lety skrze Samuela pomazal Davida, jsem pomazaný za kněze, proroka a krále. V úryvku čteme, že Duch Hospodinův se Davida zmocňoval. A víte, kam to vedlo - dal na frak Goliášovi, tančil při přinášení archy úmluvy do Jeruzaléma, složil nádherné žalmy. Ať bojoval, nebo chválil, bylo to s Duchem Svatým. Tedy spolupráce s Duchem Svatým je klíčová.

Na závěr chci zmínit, že hřích Davida s Bat-šebou považuji také za velice důležitý. Tím nechci říci, že byl správný a potřebný, to v žádném případě, ale je důležitý svým varováním, které v sobě nese. Upozorňuje, že i když jsem Boží pomazaný, vedený Duchem, mám stále svobodnou volbu a to i pro hřích. Bůh svým vyvolením a pomazáním nedělá z lidí otroky. A vše se také může pořádně pokazit, pokud si nedám pozor. Můžu být nevěrný manželce? Můžu, pokud si nedám pozor. Můžu zranit sobectvím svou rodinu? Určitě, pokud nebudu obezřetný. I ty krásné oči Davida jednoho dne byly otevřené temnotě, která mu pak zatemnila mysl, když se dopustil cizoložství a vraždy. Bohudíky příběh tím neskončil a David se k Bohu vrátil.

A tak chci na závěr volat ke svému Otci:

Otče, buď mi ochrannou skálou, mým hradem a štítem. Buď mi oporou a posilou, abych měl navzdory různým pokušením pohled upřený na Tebe, aby moje oči i srdce byly krásné a čisté. Naplňuj mne a veď svým Duchem tam, kam mě voláš. Jsem tvůj syn, tvůj pomazaný a ty jsi můj dobrý Otec.  Amen

http://gloria.tv/media/bVDRJAqRohh a tady je odkaz na zmíněné video :)